یک کارآفرین کرجی که به روستاهای شمال کوچ کرده؛ با طراحی دستگاه چای خشک کنی خانگی مدعی است، اگر دستگاه های اجرایی حمایت کنند، با یک حساب سرانگشتی می تواند ۷۵هزار کارگاه خانگی ایجاد کرده و ۳ هزار نفر را مشغول به کار کند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،۱۷.۷درصد سهم اشتغالزایی در کشور در حوزه کشاورزی است. وقتی صحبت از اشتغالزایی در روستا می شود، اولین فکر به این سمت می رود که اکثر روستاییان برای امرار معاش و زندگی به سمت شهر مهاجرت می کنند، اما هستند برخی از روستاییان که در روستا مانده و همانجا کسب و کار راه اندازی کرده اند.

در میان محصولات کشاورزی نام برنج و چای ایرانی می درخشد. تولید ایــن دو محصول در ایران مشکلات خاص خود را دارد. رضا جمالزاده، فرد خوشذوق و مبتکری اســت که تلاش کرده برای رفع مشــکل چایکاران قدمی برداد.

جمالزاده را می توان یک فعال اقتصاد مقاومتی نامیــد که در شــرایط و بحران بیکاری توانسته ایده هایی را مطرح کند که با کمترین هزینه اشتغال افراد تحصیلکرده و کشاورزان تضمین شود.

وی هشــت ســال قبل زمانی که قصد داشــت محل زندگی خود را در کرج ترک کند شاید باور نمیکرد که بتواند طرح های اقتصــادی را اینگونه با موفقیت به پایان و به مرحله عمل برســاند. وی قبل از ترک کرج به شغل شریف معلمی مشغول بود اما  ایده هــا و طرحهای وی فراتر از یک ظاهرا تدریس بود و قصد داشــت با کار جهادی اقدامی انجام دهد که هم به صورت تئوری آموزش کاری برای کشور کرده باشد و هم به صورت عملی.

*همه چیز از یک سفر شروع شد

جمالزاده ســالها پیش به گیلان سفر میکند و متوجه مشــکلات کشــاورزان و همچنین کارخانه داران چای میشــود. از همان روز تصمیم میگیرد تا ایده هایی برای رفع این مشکل در نظر بگیرد و هشت سال قبل محل زندگی خود را از کرج به گیلان تغییر می دهد.

وی سیستم مشاغل خانگی را به خانوارهای چایکار نشان داد اما برای این هدف باید زیرساخت آن را فراهم می کرد که اشتغال دیگری در این زمینه به وجود آمد.

وی دربــاره نحوه فعالیت خود میگوید: تحصیلات دانشــگاهی مــن فیزیک بود و همانطور که میدانید فیزیک و ریاضی با حل مسائل سخت و آســان سروکار دارند. وقتی چندین سال پیش به منطقه گیلان ســفر کردم از نزدیک شــاهد مشــکلات کشاورزان بودم و همان روز تصمیم گرفتم تا این معضل را رفع کنم.

*چای خشک کن خانگی

وی م یافزاید: ۱۲ ســال پیش ایده خود را به ســازمان چای کشور تحویل دادم که مورد اســتقبال قرار گرفت اما خودم باید از نزدیک کار را اجرا میکردم. به همین منظور چهار سال بعد از تأیید سازمان چای و انجام تحقیقات در این زمینه به گیلان آمدم. در همــان زمان ملاقاتی با رئیس سازمان بســیج سازندگی گیلان داشــتم که ایــن طرح با استقبال این سازمان روبه رو شد و حمایت هایی در این زمینه کردند. در این راستا با همراهی و همکاری بسیج سازندگی، مهندسان بیکاری را که در منطقه گیلان بودند دور هم جمع کردیم و از آنها خواستیم تا یک دســتگاه چای خشــک کن خانگــی طراحــی کننــد که در کوتاه ترین زمــان ممکن موفق به ساخت این دستگاه شدند.

*جلوگیری از مهاجرت روستائیان

این فعال اقتصاد مقاومتی تاکید می کنــد: هــدف از راه اندازی این کارگاه های کوچــک در خانه های روســتایی رونــق دوباره کشــت چای، ایجاد اشــتغال برای اعضای خانواده و جلوگیــری از مهاجرت جوانان روستایی به شهرها بود که خوشــبختانه تاکنون به آن دست یافته ایم.

وی به هزینه بالای دستگاه های بزرگ چای اشــاره کــرد و ادامه داد: هزینه خریــد دســتگاه های چای خشک کنی بین ۸۰ تا ۱۰۰ میلیــون تومان اســت. از آنجایی که چای سه تا چهار ساعت برای خشــک شــدن زمان می خواهد، دستگاه های بزرگ هم به تنهایی نمی توانستند پاسخگوی نیاز بازار باشند؛ در نتیجه برخی محصولات از بیــن می رفت اما با ایجاد حدود ۲۰ کارگاه کوچــک خانگــی هم دور ریز چای در شــمال کشور به صفر رســید و هم اشتغال افزایش یافت.

بدیــن ترتیــب مهندســان ایرانی توانســتند دســتگاه های چای خشک کنی خانگی را طراحی کنند و با قیمت ۵ میلیون تومان با ضمانت یکساله به فروش برسانند. باید توجه داشــت کــه کیفیت دســتگاهها در طول ســالهای مختلف تفاوت دارد و هر ســال به کیفیت آن افزوده میشود.

جمالزاده درباره اینکه آیا ایجاد کارگاه های چای خشک کنی مورد اعتراض کارخانه های بزرگ چای نبوده تصریح کرد: ما کشــاورز را عادت دادیم کــه محصول خوب بچینــد و همیــن تغییــر عادت میتواند برای کارخانه های بزرگ چــای نیز مفیــد باشــد. زمانی که کشــاورز، برگ چــای را برای کارخانه می چیــد خیلی کیفیت مناسبی نداشــت اما از زمانی که این کارگاه هــا آغاز به کار کرده اند برگ را با دقت بیشتری می چینند که این موضوع به نفع کشــاورز، کارخانه دار و کارگاهدار شده است. از سوی دیگر باید توجه داشت که کشاورزان اکنون سود محصولات خود را می برند و می توانند با عرضه چای باکیفیت به مشتریان، دست دلالان را از بازار کوتاه کند.

*ایده اشتغال ۷۵ هزار نفری

این فعال اقتصــاد مقاومتی به ایده خود برای توســعه روستاها اشاره کرد و افزود: اگر دستگاه های اجرایــی نســبت بــه طرح های اشــتغالزایی بی توجه نباشند و از آنها حمایت کنند می توان با یک حســاب سرانگشــتی حدود ۷۵ هزار کارگاه خانگی برای ۷۵ هزار خانوار چایکار کشــور ایجاد کرد که علاوه بر اشــتغال حدود دو تا سه هزار نفری در روستاییان حدود دو هزار مهندس نیز برای ساخت دســتگاه های چای خشــک کنی خانگی مشغول به کار می شوند.

وی تأکید کرد: امروز مهندسان گروه به دنبال اجرایی کــردن این ایده در ســایر صنایع و مصنوعات اســتان گیلان در راســتای تحقق اقتصاد مقاومتی، تکیه بر توان و ظرفیت داخلی، ایجاد اشــتغال، جلوگیری از مهاجرت روســتاییان به شهر برای داشــتن زندگی بهتر و افزایش درآمد خانوارهای روستایی و کشاورزان هستند.

*تئوری اقتصادی به نام فدک

این روزها که مشــکل اصلی کارخانه ها تأمین مواد اولیه است می توان از راهکارهای مختلفی برای تهیه این محصولات بهره برد. به عنوان مثال می توان از کارگاه های خانگی برای تهیه مــواد اولیه برخــی کارخانه ها استفاده کرد تا هم هزینه تولید کارخانه ها کاهش یابد و هم اشتغال روستاها تضمین شود. به عنوان مثال ماده اولیه منسوجات، پیله ابریشم اســت و مردم هم با نخریسی در درون خانه می تواننــد این کار را انجام میدهند.

مبتکــر تئوری فدک دربــاره جزییات طرح خود میگویــد: در اقتصاد ایرانی اســامی، تولیدات در داخل خانه انجام میشــود و همه اعضای خانــواده در امر تولید فعالیت دارند. خانمی مجبور نیست که به بیرون از خانه برود. تولید در داخل خانه انجام میشود و در محیط امن خانه به بچه داری و شوهرداری اش میرسد و به اقتصاد خانواده هم کمک میکند. با این روش اقتصادی، نیروی کار ارزان اســت و قیمت تمام شده تولید هم به صرفه خواهد بود.

جمالزاده برای تئوری اقتصادی اش هم اســمی انتخاب کرده است: تئوریام، تئوری اقتصادی فدک است. فدک مخفف سه کلمه ف یعنی فرزند، د یعنی در و ک یعنــی کارگاه و در مجموع یعنی  فرزند در کارگاه است.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *