مطالب توسط مدیریت سایت

,

بازديد رياست هیئت مديره و مديرعامل دهكده اقتصادي بين المللي اميد جلين از روند اجرایی پروژه توليد خمير كاغذ

بازديد رياست هیئت مديره و مديرعامل دهكده اقتصادي بين المللي اميد جلين از روند اجرایی پروژه توليد خمير كاغذ در مورخ ٩٦/٠٨/٢٤