• دهکده اقتصادی بین المللی امید جلین

    هلدینگ اقتصادی، مالی