سياستها و برنامه های استراتژيك

رسیدن به پورتفوی صنايع هدف براي افق منتهي به سال 1400 شامل:
– گروه تولیدی
– گروه بازرگانی
– گروه خدماتی
– گروه ساختمانی