رئیس هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی: غلامرضا پایین محلی

نایب رئیس هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی: محمدمهدی ایزد

عضو هیئت مدیره و مدیرعامل

نام و نام خانوادگی: امیر عمادالدین

عضو هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی: محمدرضا اسماعیلی راد

عضو هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی: سید حسن حسینی