سیاستها و برنامه های استراتژیک

رسیدن به پورتفوی صنایع هدف برای افق منتهی به سال ۱۴۰۰ شامل:
– گروه تولیدی
– گروه بازرگانی
– گروه خدماتی
– گروه ساختمانی