رئیس هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی: محمدرضا اسماعیلی راد

نایب رئیس هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی: محمدمهدی ایزد

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی: غلام رضا پائین محلی

عضو هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی: عباس صابر

عضو هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی: حمید عزیزپور