بازدید ریاست هیئت مدیره و مدیرعامل دهکده اقتصادی بین المللی امید جلین از روند اجرایی پروژه تولید خمیر کاغذ در مورخ ٩۶/٠٨/٢۴