بازديد رياست هیئت مديره و مديرعامل دهكده اقتصادي بين المللي اميد جلين از روند اجرایی پروژه توليد خمير كاغذ در مورخ ٩٦/٠٨/٢٤