زائری بارانی‌ام آقا به دادم می‌رسی؟

بی‌پناهم، خسته‌ام، تنها ، به دادم می‌رسی؟

گر چه آهو نیستم اما پر از دل‌تنگیم

ضامن چشمان آهوها به دادم می‌رسی؟

من دخیل التماسم را به چشمت بسته‌ام

هشتمین دردانه زهرا به دادم می‌رسی؟