مطالب توسط مدیریت سایت

,

بازدید ریاست هیئت مدیره و مدیرعامل دهکده اقتصادی بین المللی امید جلین از روند اجرایی پروژه تولید خمیر کاغذ

بازدید ریاست هیئت مدیره و مدیرعامل دهکده اقتصادی بین المللی امید جلین از روند اجرایی پروژه تولید خمیر کاغذ در مورخ ٩۶/٠٨/٢۴