مجمع عادی بطور فوق العاده شرکت تکاد امید جلین با رعایت پروتکل های بهداشتی در تاریخ ۹۹/۰۶/۳۰ در ساعت ۱۳ با حضور سهامداران برگزار گردید.

 

مجمع عادی بطور فوق العاده شرکت گرگان سفال امید با رعایت پروتکل های بهداشتی در تاریخ ۹۹/۰۶/۳۰ در ساعت ۱۵ با حضور سهامداران برگزار گردید.

 

مجمع عادی بطور فوق العاده کشتارگاه صنعتی و بسته‌بندی طیور ماکیان گلستان زمین با رعایت پروتکل های بهداشتی در تاریخ ۹۹/۰۶/۳۰ در ساعت ۱۴ با حضور سهامداران برگزار گردید.

 

مجمع عادی بطور فوق العاده شرکت بازرگانی رهنورد ایرانیان شاهوار با رعایت پروتکل های بهداشتی در تاریخ ۹۹/۰۶/۳۰ در ساعت ۱۶ با حضور سهامداران برگزار گردید.